Administrācija

Pagasta pārvaldes vadītājs  – Andris Ķesters

Lietvedības pārzine –  Lidija Morozova

Projektu vadītāja asistente – Nadežda Mazane

Laucesas kultūras nama direktors –  Andrejs Bruns

Galvenā grāmatvede – Inna Matule-Aleksejeva

Grāmatvede – Jefrosiņja Sisa

Nodokļu inspektore – Olga Ričika

Kasiere – Klavdija Brune

Sociālā darbiniece – Rasma Gribute

Zemes lietu speciāliste – Marina Kvetkovska

Lauksainiecības konsultānts – Ņina Sisa

Komunālās saimniecības vadītājs –  Vladimirs Morozovs