Administrācija

Pagasta pārvaldes vadītājs  – Andris Ķesters

Lietvedības pārzine,  projektu vadītāja asistente-  Nadežda Mazane

Galvenā grāmatvede – Inna Matule-Aleksejeva

Grāmatvede – Jefrosiņja Sisa

Nodokļu inspektore – Olga Ričika

Kasiere – Klavdija Brune

Sociālā darbiniece – Rasma Gribute

Zemes lietu speciāliste – Marina Kvetkovska

Komunālās saimniecības vadītājs –  Andrejs Bruns